What are you looking for?
Scroll to top

PLAY TIME Terms of Service

Back

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ด้านล่างก่อนการใช้งานแอปพลิเคชั่นนี้ ซึ่งท่านตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

1. แนะนำองค์กร

บริษัท จั้มมั่ม เทค จำกัด (0-1055-61101-41-1) เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ซึ่งมีที่ตั้งทางธุรกิจอยู่ที่ เลขที่ 773/8 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชั่น PLAY TIME

คณะบุคคลในที่นี้มีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้:

2. คำนิยาม

2.1 “ข้อตกลง” หมายถึง ข้อตกลงนี้ [“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”] นโยบายความเป็นส่วนตัว การส่งข้อมูลใดๆ ด้วยแอปพลิเคชั่นนี้;

2.2 “App” หมายถึง การติดตั้งแอปพลิเคชั่น PLAY TIME บนมือถือ

2.3 “ลูกค้า” หมายถึง บุคคล กิจการ บริษัทหรือหน่วยงานใดๆ ที่ลงทะเบียนกับจั้มมั่ม เทค เพื่อใช้งาน   การจัดเก็บข้อมูลของสมาชิก แพ็คเกจที่สมาชิกสมัคร และการเข้าใช้บริการของสมาชิก ด้วยแอปพลิเคชั่นนี้

2.4 “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายถึง ข้อตกลงที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ หมายรวมถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

2.5 “การบริการ” หรือ “บริการ” หมายถึง การที่เราอาจจัดหาและท่านอาจร้องขอจากแอปพลิเคชั่นของเรา

2.6 “เรา”, “เรา”, “ของเรา”, “จั้มมั่ม เทค” ซึ่งทั้งหมดนี้อ้างอิงถึงบริษัท

2.7 “ท่าน”, “ของท่าน”, “ของของท่าน” หมายถึง ท่านซึ่งเป็นผู้ที่เข้าถึงแอปพลิเคชั่นนี้เพื่อที่จะใช้บริการจากแอปพลิเคชั่น

3. การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล

3.1 ท่านได้มอบอำนาจให้เราใช้ จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อการนำส่งบริการ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานภายนอกที่เราเชื่อว่าน่าสนใจสำหรับท่าน หรือเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าหรือบริการ ซึ่งท่านสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายรักษาความเป็นตัวของเรา

3.2 คุณตกลงที่จะอนุญาตให้เราใช้ จัดเก็บหรือดำเนินการอื่นกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อป้องกันการทุจริตในการบริการ นี่อาจจะหมายรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวเมื่อเราเชื่อว่าบริการจากบุคคลภายนอกจะเกิดประโยชน์ต่อคุณและ จั้มมั่ม เทค ในการให้บริการคุณ

4. ข้อร้องเรียน

จั้มมั่ม เทค จะให้ความสะดวกแก่ท่านอย่างดีที่สุดในการช่วยท่านร้องเรียนโดยประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง เราจะปฎิบัติต่อคำร้องเรียนของลูกค้าอย่างจริงจังและมุ่งที่จะตอบกลับข้อร้องเรียนของท่านอย่างเร็วที่สุดและอย่างมีเหตุมีผล ทุกคำร้องเรียนจะถูกแจ้งไปยัง support@jummum.com หรือแจ้งตรงไปที่ลูกค้าสัมพันธ์

5. การจำกัดความรับผิด

5.1 เราพยายามอย่างมากที่จะจัดเตรียมข้อมูลและเนื้อหาในแอปพลิเคชั่นให้ถูกต้องที่สุด โดยปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดบนแอปพลิเคชั่น และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการใช้งานแอปพลิเคชั่นจะตอบสนองความต้องการได้ตลอดเวลาหรือข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข รวมทั้งไม่สามารถรับประกันได้ว่าเซิฟเวอร์จะไม่มีการติดไวรัสหรือบั๊ก หรือจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ถูกต้องและเชื่อถือได้100% ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และไม่ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับการตรงกับวัตถุประสงค์หรือความถูกต้อง ทั้งนี้เราต้องขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

5.2 เราขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบกรณีเกิดความล่าช้า ความล้มเหลว ความผิดพลาด การเพิกเฉย หรือการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งการติดไวรัส การปนเปื้อนหรืออันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับมือถือของท่านผ่านทางแอปพลิเคชั่นของเรา

5.3 เราขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบกรณีเกิดข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าในการให้บริการอันเกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น เหตุการณ์รุนแรงหรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถป้องกันได้ ซึ่งมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ ควบคุม ระมัดระวัง ป้องกันและดูแลได้ รวมทั้งกรณีที่เกิดสงคราม การจราจล ความวุ่นวายทางการเมือง เหตุการณ์ที่ต้องดำเนินการตามคำสั่งที่บังคับโดยกฎหมายหรือรัฐบาล กฎข้อบังคับต่างๆ หรือ คำสั่งหรือการกระทำใดๆของหน่วยภายนอก

5.4 เราได้ดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทาง internet และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของลูกค้าถูกจัดเก็บอยางปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่ระบบความปลอดภัยของระบบเซิฟเวอร์ของเราถูกละเมิดโดยบุคคลอื่น

6. ข้อตกลงอื่นๆ

6.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2 ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมใดๆที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่นของเรา

6.3 ท่านไม่สามารถบันทึกหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลจากแอปพลิเคชั่นได้ ไม่สามารถใช้ระบบการสื่อสารในแอปพลิเคชั่นเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า ไม่สามารถเผยแพร่รหัสการเข้าใช้งานของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของบุคคลนั้นๆ หรือกระทำการเจาะข้อมูลฐานระบบของแอปพลิเคชั่น

6.4 ข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดร่วมกันระหว่างลูกค้าและ จั้มมั่ม เทค โดยจะไม่มีข้อตกลงอื่นๆ เพิ่มเติมทั้งโดยตรงและโดยนัยที่นอกเหนือจากนี้ ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขด้วยกันเองหรือกับส่วนอื่นๆ ในแอปพลิเคชั่น ให้ถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นสำคัญ

6.5 หากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดยินยอมให้มีการยกเลิกเฉพาะส่วนนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเดิม

6.6 ข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนข้อตกลงเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอำนาจศาลประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

6.7 ความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดจากฝั่งเราจะไม่มีผลบังคับในการจำกัดสิทธิ์หรือแก้ไขความเสียหายใดๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง การยกเลิกสิทธิ์และข้อตกลงใดๆ จะมีผลต่อเมื่อได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

6.8 ข้อกำหนด เงื่อนไข และสัญญาเหล่านี้ (รวมทั้งพันธะที่ไม่มีข้อผูกพันธ์ทางสัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง) จะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย โดยลูกค้าและ จั้มมั่ม เทค จะอยู่ภายใต้ศาลของประเทศไทยแต่ไม่จำกัดสิทธิในการดำเนินการคดีกับประเทศอื่น โดยความสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั้งหมดจะถูกดำเนินการเป็นภาษาไทย

6.9 ความล่าช้าหรือไม่บังคับใช้สิทธิ์หรือเรียกร้องค่าเสียหายของบริษัทฯ ภายใต้สัญญานี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือสละการเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว เว้นแต่จะได้มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

6.10 บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้ลูกจ้าง หุ้นส่วน กิจการในเครือ ผู้รับจ้างอิสระ ทุกรายของบริษัทฯ  ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและให้เกียรติ หากบริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในพฤติกรรมหรือการกระทำต่อทีมงานของบริษัทฯ ในลักษณะที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อสื่อสารด้วยพฤติกรรมหยาบคาย ก้าวร้าวหรือคุกคาม และข่มขู่ว่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย ทรัพย์สินหรือชื่อเสียง) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการใช้บริการทั้งหมดของท่าน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ยุติการติดต่อสื่อสารทั้งหมดกับท่านและห้ามมิให้ท่านเข้าใช้การบริการของบริษัทฯ โดยทันที

6.11 หากบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอจากท่านอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ หลายครั้ง ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าไม่สมเหตุสมผล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัญชี PLAY TIME ของท่านและปฏิเสธมิให้ท่านเข้าถึงการใช้บริการของบริษัทฯ