What are you looking for?
Scroll to top

PLAY TIME Privacy Policy

Back

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท จั้มมั่ม เทค จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้กับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว(“นโยบาย”)อันเกี่ยวข้องกับแนวทางการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เมื่อเจ้าของข้อมูลใช้บริการของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัททำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลของส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือจากแหล่งอื่น รวมถึงการได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดแจ้ง โดยจะจัดเก็บเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่เจ้าของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่  ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ ข้อมูลและกิจกรรมใน Social Media ที่เกี่ยวเนื่องกับหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่เจ้าของข้อมูล เช่น

1. เพื่อให้บริการของบริษัท เพื่อเก็บข้อมูลการสมัครแพ็คเกจของสมาชิก การใช้งานแพ็คเกจ การจองห้องเรียน การลงชื่อเข้าเรียน เป็นต้น

2. เพื่อดำเนินการใดๆตามที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้ว เช่น เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือแนะนำผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เป็นต้น

การเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลร่วมกับบุคคลที่สาม

หากเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอม บริษัทอาจส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไปยังบุคคลอื่น โดยบริษัทอาจเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นกับบุคคลดังต่อไปนี้ เช่น

1. พันธมิตรทางธุรกิจ

2. หน่วยงาน องค์กร ผู้ให้บริการภายนอก หรือที่บริษัทเป็นคู่สัญญา หรือที่บริษัทมีความสัมพันธ์ด้วย ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการของบริษัท

การตลาด (Marketing)

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อ

 1. การวิเคราะห์ วิจัยทางการตลาด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการบริการของบริษัท

 2. วัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing) การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ต่อเมื่อบริษัทได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ให้ความยินยอม บริษัทจะไม่ส่งข้อมูลทางการตลาดให้เจ้าของข้อมูล และเจ้าของข้อมูลมีสิทธิถอนความยินยอมดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่ถอนความยินยอมแล้ว บริษัทจะเลิกส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่เจ้าของข้อมูลทันที แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจำเป็นต้องบันทึกการถอนความยินยอมดังกล่าวไว้

การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

บริษัทมีนโยบายการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่มีมาตรฐาน แนวทางการควบคุมการใช้งานข้อมูลตามระดับความสำคัญ มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ คู่มือและมาตรฐานขั้นต่ำในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อควบคุมการใช้งานข้อมูลให้ปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยนโยบายและแนวทางการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลจะบังคับใช้กับบุคคลและผู้ให้บริการภายนอกที่เชื่อมต่อหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบโดยบริษัท

นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามสัญญารักษาความลับที่ลงนามไว้กับบริษัท

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทอีกต่อไปหรือยุติความสัมพันธ์กับบริษัทไปแล้ว บริษัทจะพิจารณาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามที่กฎหมายกำหนด